Katalog

Szukaj

Regulamin Sklepu Internetowego go press 

1. Sklep internetowy go-press.pl prowadzi One Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sielanki 9c, KRS: 0000422531, NIP: 951-23-56-561, REGON: 146145403, e-mail: go-press@go-press.pl, telefon: 694 050 109, nazywany dalej go press.

2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do go-press.pl lub też przesłanie zamówienia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

6. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem na rachunek bankowy go press - z chwilą wpływu środków na konto go press, nie później niż w ciągu 10 dni, z zastrzeżeniem pkt. 25 Regulaminu,

- w przypadku zamówień płatnych drogą elektroniczną - z chwilą autoryzacji transakcji, nie później niż w ciągu 10 dni, z zastrzeżeniem pkt. 25 Regulaminu.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców go press. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując go press o chęci rezygnacji z zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Zamówione produkty są dostarczane do Użytkowników za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia, zgodnie z określoną przez Użytkownika w zamówieniu formą dostawy.

10. Użytkownik może zamówić książki oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy książka lub materiał audio trafi do regularnej sprzedaży.

11. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego go press wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

12. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych.

13. go press zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

14. go press nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

15. go press pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie sklepu internetowego w sekcji: Sposoby i koszty dostawy.

16. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 15 wliczony jest w kwotę pobrania.

17. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki i ebooki) w sklepie internetowym go press („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań.

18. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, go press może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.

19. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym go press - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z go press za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

21. Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD oraz książki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu foliowym. Uszkodzenie opakowania foliowego uniemożliwia zwrot towaru. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwracany towar należy odesłać na adres:

go press 
02-946 Warszawa, ul. Sielanki 9c

Nabywca dokonuje zwrotu na swój koszt.

22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. ebook), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

23. Reklamacje. Gdy po otrzymaniu towaru klient zauważy wady techniczne lub uszkodzenia klient powinien zawiadomić pisemnie go press i po uzgodnieniu formy przesyłki odesłać go przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

go press 
02-946 Warszawa, ul. Sielanki 9c

go press nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację z podaniem przyczyny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, przy czym Nabywca nie ponosi ponownych kosztów przesyłki. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), go press zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu w ciągu 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

24.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook.com lub Google.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

24.2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników - :

a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

24.3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

24.4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

24.5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

24.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

24.7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

24.8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

24.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

24.10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

25. Raz w roku Sklep ma miesięczną przerwę wakacyjną. W tym okresie Użytkownik może złożyć zamówienie, natomiast przesyłka jest realizowana po zakończeniu przerwy wakacyjnej.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

27. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 lutego 2020 roku.


promocja_przesylek

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Złóż zamówienie

Materiały dla czytelników

Newsletter